2009

Önkormányzati rendeletek – 2009

 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2009. (IV.30.) számú rendelete

a háziorvosi körzet területének kijelöléséről

 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló és módosított 1990. évi LXV. törvény 16 §. (1) bekezdése, 18. § (1) bekezdése, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény /a továbbiakban: Eütv./ 152. § (2) bekezdése felhatalmazása alapján – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007. (V.17.) számú önkormányzati rendelet 33-37. §-aira figyelemmel – a háziorvosi körzet területének kijelöléséről az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §

 

A rendelet hatálya Bozsok község közigazgatási területére és a településen területi ellátási kötelezettséggel, működtetési joggal rendelkező háziorvosra terjed ki.

 

2. §

 

(1)                 Bozsok községi Önkormányzat az Eütv. 152. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek közül az alábbi egészségügyi alapellátásokról gondoskodik:

a)                   a háziorvosi ellátásról;

b)                   a házi gyermekorvosi ellátásról;

c)                   a fogorvosi ellátásról;

d)                   az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról;

e)                   az iskola-egészségügyi ellátásról.

(2)                 Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi ellátásról egészségügyi vállalkozás formájában gondoskodik 9724 Lukácsháza, Nemescsói u. 2. szám alatti székhellyel, és a 9723 Gyöngyösfalu, Ady Endre u. 18., a 9739 Kőszegpaty, Kossuth u. 39., a 9739 Nemescsó, Péterfy S. u. 21., a 9739 Pusztacsó, Béke u. 31., a 9725 Cák, Petőfi u. 31., a 9727 Bozsok, Rákóczi u. 142., a 9725 Kőszegdoroszló, Fő u. 34., a 9725 Kőszegszerdahely, Kossuth u. 5., a 9726 Velem, Rákóczi u. 73. szám telephellyel.

(3)                 Az Önkormányzat az 1. § (1) bekezdés c./, d./ e./ pontjában meghatározott kötelezettségeit – figyelemmel a Képviselő-testület 33/2004. számú határozatára – Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása keretében látja el.

3. §

 

Az Önkormányzat a háziorvosi körzetet az alábbiakban határozza meg:

Bozsok község igazgatási területe része a kőszegszerdahelyi felnőtt háziorvosi körzetnek.

A körzet székhelye:           9725 Kőszegszerdahely, Kőszegi u. 1.

 

A körzet telephelyei:          9725 Cák, Petőfi S. u.31.

9727 Bozsok, Rákóczi u. 142.

9725 Kőszegdoroszló, Fő u. 7.

9726 Velem, Rákóczi u. 73.

 

4. §

(1)                 A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.

(2)                 A működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott kivétellel – csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.

(3)                 A háziorvos által ellátandó feladatok, a székhely és telephely településeken tartandó rendelési idő a háziorvossal kötendő megbízási szerződésben kerül meghatározásra.

 

5. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Bozsok, 2009. április 29.

 

/: Dr. Görög István s.k. :/                       /: Sziklai Edéné s.k. :/

körjegyző                                                           polgármester